Bewindvoering betekent het overnemen van de volledige financiële zorg voor hen die vanwege lichamelijke of geestelijke beperking hun financiële
zaken (tijdelijk) niet kunnen of willen regelen.

Denk daarbij aan dementerende ouderen, verslaafden en verstandelijk gehandicapten. De onderbewindgestelde blijft handelingsbekwaam, alleen de financiële zaken worden uit handen gegeven. Het is de taak van de bewindvoerder de financiën van de cliënt als een goed huisvader te beheren.

De bewindvoerder zorgt ervoor dat de maandelijkse lasten worden voldaan, indien mogelijk spaargeld wordt opgebouwd en eventuele budgettaire problemen worden opgelost. Voor schulden wordt eveneens een oplossing gezocht.

Dit betekent niet dat het een schuldsaneringsregeling betreft, maar het is een belangrijke stap om tot een schuldsaneringsregeling te komen.

Een bewindvoerder wordt benoemd en gecontroleerd
door de kantonrechter. Periodiek wordt rekening en verantwoording afgelegd. De kantonrechter controleert deze en stelt daarnaast kwaliteitseisen aan de bewindvoerder, die jaarlijks worden getoetst.

http://www.ghbewindvoeringenbudgetbeheer.nl

Bewindvoering wat wel, wat niet:

Wat wel:
uw bewindvoerder kan/gaat o.a. het volgende voor u doen:

 • Hij verzorgt de aanmeldprocedure beschermingsbewind
 • Hij stelt een budgetplan op
 • Hij opent een beheerrekening
 • Hij ontvangt uw inkomen op de beheerrekening
 • Hij betaalt het weekgeld aan u
 • Hij betaalt de vaste lasten
 • Hij vraagt bijzondere bijstand bij de gemeente aan
 • Hij vraagt zorg- en huurtoeslag aan
 • Hij inventariseert de schuldenlast
 • Hij vraagt een schuldenregeling bij de gemeente aan
 • Hij vraagt verzekeringen aan(o.a. WA-, uitvaart- en inboedelverzekering)
 • Hij declareert nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Hij verzorgt de belastingaangifte Box 1
 • Hij verzorgt de Rekening en Verantwoording aan de kantonrechter

Wat niet:
Uw bewindvoerder kan/mag o.a. het volgende niet voor u doen:

 • Hij schrijft u niet in, in de basisadministratie van de gemeente
 • Hij vraagt geen identiteitskaart/paspoort voor u aan
 • Hij meldt u niet aan bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
 • Hij vraagt geen DigiD voor u aan
 • Hij levert geen medische gegevens aan
 • Hij meldt u niet aan bij het zorgkantoor
 • Hij zorgt niet voor huisvesting
 • Hij vraagt geen bijstand/uitkering voor u aan
 • Hij verzorgt niet de belastingaangifte box 2 en 3